Hannusmetsä OAS-mielipide

Hannusranta, Kaitaa 441416 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

A.Hannusrannan kaavassa tulee noudattaa tarkemmin Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavaa:

Osayleiskaavassa on selvästi määritelty Kaitaantien pohjoispuolelle A1 -C alue, joka on tarkoitettu tämän alueen tiiviiksi ja tehokkaasti rakennettavaksi alueeksi korkeine rakennuksineen ( VIII kerrosta) ja että A2 alueelle rakennettavat kerrostalot madaltuvat Hannusjärveä kohti.

B.Kannatamme vaihtoehtoa Ve C seuraavin muutoksin:

Kannatamme vaihtoehtoa Ve C kuitenkin siten, että Hannusrantatien järven puolella olevien talojen rantaa lähinnä olevat talot tai niiden osat ovat korkeintaan III -kerroksisia ja talojen itäpäädyt tai tien vieressä olevat talot ovat IV -kerroksisia. Muistaen sen, että talot eivät saa nousta rantavyöhykkeen puiden latvojen yläpuolelle.

Hannusrantatien itäpuolella tienvieressä talot olisivat V -kerroksisia ja siitä itään osayleiskaava-alueen A1-C alueen talot VIII -kerroksisia.

C. Vastuu hulevesistä

Merkittävä osa kaava-alueesta sijaitsee Hannusjärven valuma-alueella. Hannusjärvi on pieni ja matala latvajärvi, jonka valuma-alue on pieni. Järvi tarvitsee kaiken sen nykyisin valuma-alueen veden.

Erittäin tärkeää on, että alueen rakentamisen aikana valuma-alueen pohjavesien tasot eivät pääse laskemaan. Hulevesien valunnan nopeus eikä laatu saa juurikaan muuttua, jotta järvi säilyy virkistyskäyttöön soveltuvana myös tuleville sukupolville. Rakennettavan valuma-alueen hulevesijärjestelmät on rakennettava ennen kuin alueen perustamistyöt alkavat.

E.Hannusmetsä:

Hannusmetsä on erittäin tärkeä osa Hannusjärven valuma-aluetta. Tämän kaavan Hannusmetsäosuuden suunnittelussa on erityisesti huomioitava luonnonmukaiset hulevesien reitit kallioilta järveen.

Hannusmetsä soveltuu parhaiten virkistyskäyttöön. Alueelle sijoittuvan hiekkapohjaisen kävely/pyöräilyreitti ohjaa enimmän kulutuksen kestäville alueille. Sen toteutuksessa on huomioitava, että se ei estä hulevesien luonnollista valumaa kohti järveä.

Ilmastomuutosta hillitään tukemalla hiilen sitoutumista viherrakenteen eri osiin. Hannusmetsä on Länsiväylän varren merkittävin maaperän ja kasvillisuuden hiilivarasto. Hannusmetsä on myös melueste Länsiväylän ja asuinalueiden välissä ja se kerää pienhiukkasia.

Hannusmetsä on erittäin tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue lähialueiden asukkaille. Se on myös Länsiväylän eteläpuoleisen Espoon eniten käytetty päiväkoti- ja koulumetsä.

Hannusmetsän merkitys ja helppo saavutettavuus kasvaa, kun Kaitaan ja Finnoon metroaseman ympäristöön eli kävelymatkan päähän asettuu asumaan tuhansia uusia asukkaita.

Kaikki Hannusmetsää koskevat Espoon kaupungin teettämät selvitykset puoltavat alueen säilyttämistä ja virkistyskäytön tehostamista.

F. Kaava-alueen asukasmäärätavoite on liian suuri

Koko Kaitaa-Iivisniemi- alueen lisäasukasmäärä 6000 on aivan liian suuri, niin myös tämän kaava- alueen 1500.