Poikkeuksellisia Iiikennejärjestelyjä Hyljetiellä

Djupsundsbäckenin (DSB) alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen on siinä vaiheessa, että Hyljetie suljetaan toistamiseen välillä Hyljetie 1 – Hyljetie 7. Sulkeminen tapahtuu viikolla 14 jolloin ajoneuvoliikenne siirretään poikkeusreitille.

Ajo Hyljetielle tapahtuu Hylkeenpyytäjäntien ja Hyljemäenportin kautta. Kevyt liikenne ohjataan Iiviläntien kautta Kaitaantielle. Liikennejärjestelyt kestävät urakan loppuun asti syksyyn 2019.

Lisätietoja;

Markus Valo
Työnjohtaja
Skanska Infra Oy
Kaupunki- ja teollisuusrakentaminen
Työmaa: 780080039, DSB alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen
Työmaatoimisto: Hyljetie 6, 02260 Espoo
www.skanska.fi
PL 114
00101 Helsinki
Puhelin 050 408 0511
markus.valo@skanska.fi

Hannusmetsä OAS-mielipide

Hannusranta, Kaitaa 441416 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

A.Hannusrannan kaavassa tulee noudattaa tarkemmin Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavaa:

Osayleiskaavassa on selvästi määritelty Kaitaantien pohjoispuolelle A1 -C alue, joka on tarkoitettu tämän alueen tiiviiksi ja tehokkaasti rakennettavaksi alueeksi korkeine rakennuksineen ( VIII kerrosta) ja että A2 alueelle rakennettavat kerrostalot madaltuvat Hannusjärveä kohti.

B.Kannatamme vaihtoehtoa Ve C seuraavin muutoksin:

Kannatamme vaihtoehtoa Ve C kuitenkin siten, että Hannusrantatien järven puolella olevien talojen rantaa lähinnä olevat talot tai niiden osat ovat korkeintaan III -kerroksisia ja talojen itäpäädyt tai tien vieressä olevat talot ovat IV -kerroksisia. Muistaen sen, että talot eivät saa nousta rantavyöhykkeen puiden latvojen yläpuolelle.

Hannusrantatien itäpuolella tienvieressä talot olisivat V -kerroksisia ja siitä itään osayleiskaava-alueen A1-C alueen talot VIII -kerroksisia.

C. Vastuu hulevesistä

Merkittävä osa kaava-alueesta sijaitsee Hannusjärven valuma-alueella. Hannusjärvi on pieni ja matala latvajärvi, jonka valuma-alue on pieni. Järvi tarvitsee kaiken sen nykyisin valuma-alueen veden.

Erittäin tärkeää on, että alueen rakentamisen aikana valuma-alueen pohjavesien tasot eivät pääse laskemaan. Hulevesien valunnan nopeus eikä laatu saa juurikaan muuttua, jotta järvi säilyy virkistyskäyttöön soveltuvana myös tuleville sukupolville. Rakennettavan valuma-alueen hulevesijärjestelmät on rakennettava ennen kuin alueen perustamistyöt alkavat.

E.Hannusmetsä:

Hannusmetsä on erittäin tärkeä osa Hannusjärven valuma-aluetta. Tämän kaavan Hannusmetsäosuuden suunnittelussa on erityisesti huomioitava luonnonmukaiset hulevesien reitit kallioilta järveen.

Hannusmetsä soveltuu parhaiten virkistyskäyttöön. Alueelle sijoittuvan hiekkapohjaisen kävely/pyöräilyreitti ohjaa enimmän kulutuksen kestäville alueille. Sen toteutuksessa on huomioitava, että se ei estä hulevesien luonnollista valumaa kohti järveä.

Ilmastomuutosta hillitään tukemalla hiilen sitoutumista viherrakenteen eri osiin. Hannusmetsä on Länsiväylän varren merkittävin maaperän ja kasvillisuuden hiilivarasto. Hannusmetsä on myös melueste Länsiväylän ja asuinalueiden välissä ja se kerää pienhiukkasia.

Hannusmetsä on erittäin tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue lähialueiden asukkaille. Se on myös Länsiväylän eteläpuoleisen Espoon eniten käytetty päiväkoti- ja koulumetsä.

Hannusmetsän merkitys ja helppo saavutettavuus kasvaa, kun Kaitaan ja Finnoon metroaseman ympäristöön eli kävelymatkan päähän asettuu asumaan tuhansia uusia asukkaita.

Kaikki Hannusmetsää koskevat Espoon kaupungin teettämät selvitykset puoltavat alueen säilyttämistä ja virkistyskäytön tehostamista.

F. Kaava-alueen asukasmäärätavoite on liian suuri

Koko Kaitaa-Iivisniemi- alueen lisäasukasmäärä 6000 on aivan liian suuri, niin myös tämän kaava- alueen 1500.

HSY:n Finnoo II Iouhinta- ja rakennusurakka on käynnistymässä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY rakennuttaa kallion sisäänjätevedenpuhdistamon Blominmäkeen.Jätevedenpuhdistamon tulo- ja purkutunneleiden maanrakennus- ja louhintatölden Finnoon osuuden pääurakoitsija on SRV lnfra Oy:n ja Pohjolan Kalliotyö Oy:n työyhteenliittymä TYL FlVlS. Blominmäen puhdistamon ja muiden tunneliosuuksien rakentaminen on kilpailutettu aiemmin ja niistä on tiedotettu kunkin urakan lähiasukkaille.

Tulo- ja purkutunnelit kulkevat Mikkelästä Suomenojalle. Rakennettavien viemäritunneleiden kokonaispituus on yhteensä noin 18 kilometriä. Finnoon urakan osuus kokonaisuudesta on 3,7 kilometriä. Tunnelit rakennetaan syvälle kallion sisään ja ovat tyypillisesti noin 4,5 metriä leveitä ja 5,5 metriä korkeita. Uusi purkutunneli liitetään nykyiseen Suomenojan puhdistamon meripurkutunneliin, joka johtaa vedet 7,5 kilometrin päähän Gåsgrundin eteläpuolelle 15 metrin syvyyteen avomeren reunalle. Urakka sisältää kalliotilojen louhinta- ja lujitustöiden lisäksi huomattavan määrän rakennusteknisiä töitä Suomenojan nykyisellä puhdistamoalueella. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana myöhemmin samoissa tiloissa toteutettavissa tilojen varusteluiden sivuurakoissa.

TYL FlVIS -työmaatoimisto ja tukikohta sijaitsee osoitteessa Luoteisrinne 4 C, Espoo. Tunnelin suuaukon aluetta käytetään rakennustarvikkeiden varastointiin, tunnelitilojen sähköistys- ja tuuletusjärjestelmiin sekä tunnelista pumpattavien poistovesien käsittelyyn. Finnoo I| urakan työt ajoittuvat välille 2/2018— 6/2021. Louhinnat etenevät useissa tunneliperissä muutaman metrin joka räjäytyskerralla. Louhinnalle on paljon rajoitteita ja perät etenevät eri tahdissa. Pääosa louhinnoista on tehty kesään 2020 mennessä.

Tervetuloa keskustelemaankanssamme louhintaurakoista

HSY ja pääurakoitsija järjestävät asukastilaisuuden Finnoon urakan vaikutusalueen asukkaille 14.2.klo 18 Martinkallion koululla. Katso tilaisuuden tarkemmat tiedot ja ilmoittaudu tilaisuuteen torstaihin 7.2. mennessä: www.hsy.fi/blominmaki

Tilaisuudessa kerrotaan Blominmäen jätevedenpuhdistamon ja viemäritunneleiden rakentamisesta. Paikalla ovat rakennuttajan ja urakoitsijan lisäksi vastaamassa kysymyksiin myös suunnittelija ja tärinäseurannan ja kiinteistökatselmusten asiantuntija.

Terveisin HSY ja TYL FMS

Työajat:

Maanpäälliset melua aiheuttavat työt:

  • Arkisin 7— 18, tarvittaessa myös 18- 21 (klo 18 jälkeen alle 35dB) sekä arkilauantaisin 9-18 (alle 35dB)

Maanalaiset melua aiheuttavattyöt:

  • Arkisin 7- 18, tarvittaessa myös klo 18-22 (klo 18 jälkeen alle 40dB)
  • Viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9- 22 (alle 35dB)
  • Tarvittaessa arkisin 22- 7 tai viikonloppuisinja arkipyhinä klo 22- 9 (alle 30dB)

Tunnelin räjäytystyöt:

  • Arkisin maanantaista perjantaihin klo 7- 22
  • Arkilauantaisin klo 9-18

Louheen maanalainen lastaus ja kuljetus tunnelista:

  • Arkisin 7- 22, viikonloppuisinja arkipyhinä klo 9- 22
  • Tarvittaessa arkisin maanantaista perjantaihin klo 22- 7 sekä viikonloppuiinja arkipyhinä klo 22- 9

Tarkentava dB-taso tarkoittaa asuinrakennuksen sisätilojen melutasoa, joka mitataan tarvittaessa.

Ennen räjäytystöiden aloittamista ja niiden päätyttyä Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy tekee kiinteistöille,jotka sijaitsevat louhintojen aiheuttaman tärinän mahdollisella vaikutusalueella, rakennuskatselmuksen ja tärinäherkkien laitteiden vaimennukset. Kiinteistöt katselmoidaan ennen kuin louhinta on edennyt lähemmäksi kuin 150 metrin päähän kiinteistöstä. Kiinteistöihin, joita asia koskee, tullaan ottamaan erikseen yhteyttä. Koko räjäytystyön ajan Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy tekee lähimmissä kiinteistöissä louhintatärinän tarkkailumittauksia jatkuvatoimisilla tärinämittareilla. Sallitut tärinärajat perustuvat räjäytys- ja louhinta- alan säädöksiin, jotka on laatinut työministeriö.

Louhinnan kulkua ja räjäytyksien mahdollisia muutoksia tehdään saatujen mittaustulosten perusteella siten, että vaurioita ei pääse syntymään. Kaikki louhintatyöt tehdään noudattaen turvallisuusmääräyksiä ja viranomaisohjeita. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Yhteystietomme ovat: TYL FMS, puh. 040 6318700, sähköposti finnoo2@srv.fi

Tulemme ilmoittamaan myös tekstiviestillä ennen jokaista räjäytystä. Jos haluat saada tekstiviestin räjäytyksistä, ilmoita puhelinnumerosi osoitteeseen: finnoo2@srv.fi.

Paperisen tiedotteen jakelu: 200 m etäisyydellä tunneleiden linjauksesta sekä 300 m etäisyydellä kuiluista ja ajotunneleiden suuaukoista.

Lisätietoa hankkeesta (muun muassa louhintojen etenemiskartta) löytyy osoitteesta: hsy.fi/blominmaki

Hannusrannan asemakaavan muutos tiedotus- ja keskustelutilaisuus 6.2

Tervetuloa tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen Kaitaan koululle (Iivisniementie 1) keskiviikkona 6.2.2019 klo 17.30-19.30. Ilta etenee työpajatyöskentelyn merkeissä. Suunnittelijat ovat tavattavissa klo 17 alkaen.

Aiheena on Hannusrannan asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 4.2.–5.3.2019.

Tutustu lähemmin kaavahankkeeseen Hannusranta.

Tilaisuudessa voi myös ostaa pikku purtavaa pientä maksua vastaan. Buffetin tuotot menevät 9-luokkalaisten luokkaretkirahastoon.

Ystävällisin terveisin,

Mervi Romppanen

Projektikoordinaattori

PhD (kaupunkisuunnittelu), maisema-arkkitehti

Espoon kaupunki

Kaupunkisuunnittelukeskus, Palvelut ja kehittäminen

PL 43

02070 Espoon kaupunki

Puh. 050 524 6026

mervi.romppanen@espoo.fi

Asukasilta 6.3.2019 18.00

Miltä Finnoon, Djupsundsbäckenin ja Iivisniemi-Kaitaan alueet näyttävät vuonna 2025 entäpä 2030?

Olet varmaan havainnut, että Hannuksenpellossa, Hyljetien, Kaitaantien ja Hyljeluodontien varrella sekä metroasemien tienoilla rakennustyöt ovat käynnissä!

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan miten lähialueemme kaavat ovat edenneet: Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava, Finnoon osayleiskaava, Finnoon metrokeskuksen, Finnoonkallion, Kaitaan metrokeskuksen ja Hannusrannan kaavoitus. Paljonko uusia asukkaita ja työpaikkoja näille alueille on luvassa?

Minkälaisia asuintaloja, työpaikkoja, kouluja, päiväkoteja, urheilukenttiä, teitä ja infraa tänne ollaan rakentamassa lähivuosina. Entä mihin jää lähimetsiä ja mihin rakennetaan puistoja?

Entä mitä julkisia ja yksityisiä palveluja näille alueille on tulossa?

TULE SIIS KAITAAN KOULULLE KESKIVIIKKONA 6.3.2019 KELLO 18.00
Iivisniementie 1, 02260 ESPOO

Järjestäjinä Espoon kaupunki, Iivisniemi-Kaitaa -seura ja Suur-Espoonlahden kehitys ry

Jumppakausi alkaa taas tiistaina 8.1.2019

IKS ry:n kevätkauden jumppa käynnistyy tiistaina 8.1.2019 Iivisniemen koululla klo 19-20. Vetäjänä toimii Virve Jokinen.

Hinta on IKS:n jäsenille 45 euroa ja muille 55 euroa.

Ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä Iivisniemen koulun jumppasalissa.

Tervetuloa mukaan myös uudet kiinnostuneet! Jumppaa voi tulla kerran kokeilemaan ilmaiseksi ja päättää sitten, haluaako jatkaa.

Valoisaa, reipasta ja hyvää uutta vuotta kaikille!


Joulupolku 9.12.2018


Perinteinen Joulupolku- tapahtuma järjestettiin IKS:n ja HanSu:n toimesta Hannusmetsässä 9.12. Joulupukki toivotti Hyvää Joulua n. 350:lle Kaitaalaiselle.